De behandeling van chronische nierschade

In het kader van 40 jaar Dialysecentrum Atrium MC Parkstad
worden 3 regionale avondbijeenkomsten georganiseerd op: 23, 24 en 25 februari 2010, van 17.30 - 21.30 uur

Locatie Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17
6419 PJ Heerlen

Kernthema De behandeling van chronische nierschadeIntroductie
In Nederland hebben 1 tot 1,5 miljoen volwassenen een (beginnende) vorm van chronische nierschade, velen zonder zich daar bewust van te zijn!
Chronische nierschade gaat gepaard met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Onbehandelde nierschade leidt tot progressief nierfunctieverlies en uiteindelijk tot nierfunctievervangende therapie. Centraal kunnen hierbij de volgende vragen worden gesteld:
1. Heeft het zin om deze groep patiënten tijdig op te sporen én hoe moet dit vormgegeven worden?
2. Hoe kunnen patiënten met een vroege vorm van nierschade op een juiste wijze behandeld en begeleid worden?
3. Hoe ziet een optimale samenwerking tussen de 1e en 2e lijn eruit?

Deze vragen hebben geleid tot:
• een nieuwe Richtlijn Chronische Nierschade 2009
• en een Landelijke Transmurale Afspraak CNS, om de aansluiting en de verbinding tussen de 1e en 2e lijn te borgen.
Doel van beide richtlijnen is om handvatten te bieden voor de juiste behandeling van patiënten met chronische nierschade, d.m.v. samenwerking dan wel doorverwijzing.

Om de richtlijnen en de beoogde samenwerking toe te lichten, worden drie bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst op dinsdag 23 februari wordt uitgebreid ingegaan op de uitvoering van de nieuwe richtlijn. De accenten liggen op een correcte voorspelling van de nierfunctie middels MDRD- berekende klaring, leidend tot praktische adviezen voor preventie en behandeling. Deze eerste bijeenkomst is m.n. bestemd voor huisartsen, internisten, endocrinologen, vasculair geneeskundigen, nefrologen, geriaters, apothekers en klinisch chemici.

Op woensdag 24 & donderdag 25 februari zullen de richtlijnen minder gedetailleerd worden gepresenteerd. Gedurende deze bijeenkomsten komen tevens het verleden, heden en de toekomst van het dialysecentrum Atrium MC Parkstad aan bod. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor huisartsen, medisch specialisten, dialyseverpleegkundigen, nefrologische nurse practitionars, diëtisten, maatschappelijk werkers, donatiefunctionarissen, zorgverzekeraars, NierStichting en de patiëntenvereniging.

 

Aankondigingsposter